Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VOLTA FUN PARK A.E», η οποία εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, στην οδό ‘Ηρας («Διοργανώτρια Εταιρία»), διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Back to School 2022» («Διαγωνισμός»), ο οποίος αφορά στην προβολή των καταστημάτων «Volta» («Ψυχαγωγικό Πάρκο») και έχει ως στόχο να αναδείξει είκοσι (20) νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα λάβει ως έπαθλο ένα (1) παιδικό σακίδιο Volta («Δώρα» ή έκαστο «Δώρο») το οποίο περιλαμβάνει: ένα (1) σημειωματάριο, ένα (1) σετ ξυλομπογιές και αναμνηστικά δώρα. Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν τα σακίδια από τα καταστήματα των «VOLTA». Σκοπός των παρόντων όρων («Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό, όπως περιγράφεται παρακάτω στους παρόντες όρους, και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής: 1. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται καθημερινά για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτέμβριου 2022 και ώρα 11.01 π.μ. (ημέρα Πέμπτη) έως και την 9η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 (ημέρα Παρασκευή), καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου («Διάρκεια», ως εικοσιτετράωρο λογίζεται η περίοδος μεταξύ 06.01πμ έως την αμέσως επόμενη 06.00 π.μ.). Συμμετοχή, που θα λάβει χώρα εκτός των προαναφερθέντων χρονικών ορίων, δεν θα γίνει δεκτή.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι, όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, άνδρες και γυναίκες, και κατοικούν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζομένων στη Διοργανώτρια Εταιρεία και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.
2. Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού και τρόπος συμμετοχής σε αυτόν: i. Προκειμένου ο χρήστης να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, οφείλει να επισκεφτεί την σελίδα του Ψυχαγωγικού Πάρκου στο Facebook είτε στο Instagram, www.facebook.com/VoltaFunTown ή https://www.instagram.com/voltafuntown/, και στη συνέχεια να κάνει “Like”/«Μου αρέσει!» στο banner του Διαγωνισμού και “Like”/«Μου αρέσει!» στην σελίδα του Ψυχαγωγικού πάρκου στο Facebook, www.facebook.com/VoltaFunTown ή στο Ιnstagram. Η κάθε σχετική ενέργεια αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή («Έγκυρη Συμμετοχή» ή συνολικά «Έγκυρες Συμμετοχές»). ii. Την 9η Σεπτεμβρίου 2022, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, τα όρια του οποίου διασαφηνίζονται παραπάνω στην υπό 1 παράγραφο, δηλαδή μετά τις 15.00, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στο Facebook, www.facebook.com/VoltaFunTown μεταξύ των συλλεγεισών Εγκύρων Συμμετοχών, από την οποία θα προκύψουν είκοσι (20) νικητήριες Έγκυρες Συμμετοχές (10 από τη σελίδα μας στο Facebook και 10 από τη σελίδα στο Instagram), οι οποίες θα αναδειχθούν νικητές του Διαγωνισμού («Νικητές») και έκαστη θα λάβει από ένα Δώρο. Επιπροσθέτως, θα κληρωθούν και δύο επιπλέον Έγκυρες Συμμετοχές («Επιλαχόντες»), που θα αποτελέσουν κατά αντιστοιχία τους δύο (2) επιλαχόντες, προκειμένου, με σειρά ανάδειξης μέσω της κλήρωσης, να υπεισέλθει ένας κάθε φορά στη θέση κάποιου εκ των Νικητών, αν η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω μη πλήρωσης των παρόντων όρων ή λόγω αδυναμίας χρήσης του Δώρου εκ μέρους του ή μη αποδοχής του Δώρου από αυτόν. 4. Δώρο: i. Το Δώρο του Διαγωνισμού σε έκαστο Νικητή είναι η προσφορά ενός (1) παιδικού σακιδίου Volta, τo οποίo οι νικητές του διαγωνισμού («Νικητές») θα μπορούν να παραλάβουν από τα πάρκα των «VOLTA» σε συγκεκριμένο διάστημα και συγκεκριμένα από την 15η Σεπτεμβρίου 2022 εως και 31η Οκτωβρίου 2022. ii. Σε περίπτωση μη χρήσης του Δώρου από τον Νικητή, όπως ανωτέρω περιγράφεται, ο Νικητής αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί αυτού και η Διοργανώτρια Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του Νικητή σε σχέση με το Δώρο και την υλοποίηση αυτού.
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση της σε τροποποιήσεις των όρων του Διαγωνισμού και να τις ανακοινώνει στη σελίδα της στο Facebook (www.facebook.com/VoltaFunTown) ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτή επιθυμεί καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κ.τ.λ..
4. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού δεν απαιτεί τη δημιουργία αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τα όποια σχετικά στοιχεία θα συλλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία θα καταστραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.
5. Ο Νικητής δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρεται χρονικά.
6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους βλάβη προκληθεί στον Νικητή ή σε οποιοδήποτε άλλο από την χρήση του Δώρου. Κάθε επιπλέον έξοδο πέραν αυτών που ορίζονται από τον διαγωνισμό και συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω περιγραφή του Δώρου βαραίνει αποκλειστικά το Νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια Εταιρεία.
7. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, τότε διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει σε αντικατάσταση του προαναφερθέντος Δώρου, κάποιο άλλο ίσης ή διαφορετικής αξίας.
Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται και αναρτημένο στην σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας στο Facebook ήτοι, στο www.facebook.com/VoltaFunTown. 11. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στον παραπάνω ιστότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

Please follow and like us:
Pin Share